Navigácia

Biela pastelka

Realizáciou zbierky sme pomohli Únii slabozrakých 55,24 eurami. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

Budúci prváci na zápise

ANJ vo 4. ročníku

Okresné kolo vo florbale

www.alfbook.sk

Opakovanie učiva hravo a zábavne pre žiakov, rodičov a učiteľov.

Informácie u triednych učiteľov.

Čo bude...

Škola v prírode pre žiakov 3.A a 3.B triedy.

Horský hotel Hlboké v Bojniciach - v termíne od 8. do 12. apríla 2019.

-----------------------------------------

Plavecký výcvik - 1.A a 1.B 

Topoľčany - od 27.5. do 31.5.2019

-----------------------------------------

Jolly Phonics

Rozhodnutie MŠ SR 2017-5878/21469:2-10B0 - v školskom roku 2018/2019 bude v 2.A triede prebiehať experimentálne overovanie s názvom:  "Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní" v predmete ANJ.

Recyklohry

Pracujeme v projekte Recyklohry - zbierame použité baterky, drobné elektrozariadenia a použité tonery.

www.recyklohry.sk

 

Školský mliečny program!Školský mliečny program!

Automat s Dráčikmi

na našej škole.

 

Dobíjanie kreditu - denne v čase od 7.25 hod. do 7.40 hod.

Školské ovocie

Školské ovocie

                     Separujeme odpad! Separujeme odpad!

Každá trieda a chodba má odpadový kôš na triedenie odpadu. A triedime !

Pracujeme v projekte - september 2018

​​​​​​ „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Rišňovce“ 

 v rámci výzvy č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

 

Žiacky motivačný systém !

Medzinárodný deň knižnícMedzinárodný deň knižníc

       Príprava ovocných štiav Príprava ovocných štiav

Aktuálne správičky z našej školičky

ZUŠ - Heureka

-školné na mesiac je 10 eur v každom otvorenom odbore

-odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

 

------------------------------------------------------------------

Za školský rok 2017/2018 získala škola od slovenského výboru UNICEF titul:

Škola priateľská k deťom

------------------------------------------------------------------

Zmena zvonenia od 3.9.2018

Poradie hodiny

Časový interval hodiny

Časový interval prestávky

Názov prestávky

prvá

7.40 – 8.25 hod.

8.25 – 8.35 hod.

malá prestávka

druhá

8.35 – 9.20 hod.

9.20 – 9.35 hod.

veľká desiatová prestávka

tretia

9.35 – 10.20 hod.

10.20 – 10.30 hod.

malá prestávka

štvrtá

10.30 – 11.15 hod.

11.15 – 11.25 hod.

malá prestávka

piata

11.25 - 12.10 hod.

12.10 – 12.20 hod.

malá prestávka

šiesta

12.20 – 13.05 hod.

13.05 – 13.35 hod.

obedová pol hodinová prestávka

siedma

13.35 – 14.20 hod.

14.20 – 14.30 hod.

malá prestávka

 

----------------------------------------------------------

PREVENCIA

Dňa 21.5.2018 nás navštívili preventistky z Okresného riaditeľstva PZ v Nitre. V triedach 2.B, 3.A a 4.A sa uskutočnili prevencie v kontexte šikany, správania, rešpektovania autorít a bezpečnosti pri prechode železničnými priecesťami.

                                                                                             

 

 

Zapojením našej ZŠ s MŠ do  Týždňa modrého gombíka 2018 sme vyzbierali celkovo sumu 308,77€. Cieľom zbierky pre tento rok je pomoc deťom na východe Ukrajiny, ktoré sú priamo ovplyvnené  prebiehajúcim konfliktom.  

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli.  V živote detí, ktoré sa ocitnú v núdzi, môže každé euro znamenať rozdiel. Taktiež veľká vďaka patrí žiačkam 9. ročníka Sofii Chalányovej, Tamare Jurenovej, Dominike Potmešilovej, Nine Talianove, Kristíne Fridrichovej a Michaele Brúnovej za dobrovoľníctvo a koordinátorke projektu Mgr. Bosákovej.

                                                                                               

------------------------------------------------------------

Školský časopis - Rišňovský občasník  je možné zakúpiť u pani učiteľky Mgr. Muráňovej.

-----------------------------------------------------------

Stážisti

Našu školu navštívili stážisti pochádzajúci z Nového Zélandu, Indonézie, Saudskej Arábie a Brazílie. Žiaci mali možnosť prostredníctvom prednášok v anglickom jazyku spoznať život ľudí, kultúru, zvyky a tradicie v týchto krajinách a zároveň zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 

Deviataci navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

Streda 19. 12. 2018

Návštevnosť našej stránky

Počet návštev: 999803

      Vitajte na stránkach našej školy!   

           Myslím, teda som - názov  iŠkVP

Radosťou, hrou a tvorivosťou na ceste za poznaním.

Profilácia školy

Rozvoj tvorivosti, zážitkové učenie, integrácia poznatkov a pozitívna klíma. Rozvoj jazykových a prírodovedných zručností, regionálna výchova, pohyb a zdravie.

=
Úspešné začlenenie do praktického života a na trh práce.

Novinky

 • 11.12.2018 prebehlo školské kolo dejepisnej olympiády. Na okresnom kole nás budú reprezentovať Nelka Farkašová, Tamarka Blahová zo VI.A a Simonka Prokopová a Emka Ondrejičková zo VII.A. Víťazom gratulujeme!

 • Žiaci 8. A vytvorili pre dôchodcov z Rajca nádherné vianočné pohľadnice.

 • Šaliansky Maťko - prednes povestí. Školské kolo sa uskutočnilo 12.12.2018. 1. miesto -1.kategória -Samuel Pavlík 3.A, 1.miesto -2.kategória - Laura Sofia Krajčovičová 5.A, 1. miesto -3.kategória Natália Bullová 8.A Víťazom gratulujeme!

 • Dňa 8.12.2018 žiaci 1.A, 1.B spolu s 5.A triedou v rámci vianočnej akcie zdobili medovníky.

 • Dňa 12. 12. 2018 a 13. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Úspešní riešitelia sú Samuel Pavlík (3. ročník), Cyril Upohlav (4. ročník), Matúš Burian (5. ročník), Barbora Hajdáková (5. ročník), Sebastian Newsome Newton (5. ročník) a Ján Macho (8. ročník). Gratulujeme!

 • Záchrana som JA

  Žiaci 3.A triedy sa zapojili do súťaže Záchrana som Ja, ktorá bola určená pre triedne kolektívy žiakov 1. stupňa ZŠ. Úlohou žiakov bolo napísať príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. My sme využili poznatky získané na Dopravnom ihrisku a vytvorili sme príbeh O parádnici Emke, ktorá nechcela nosiť prilbu pri bicyklovaní. Aj keď publikácia nezískala prvé miesto, žiaci boli ocenení aspoň malou cenou útechy.

 • Záložka do knihy spája - účasť našej školy v projekte.

 • 16. októbra 2018 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v ručnej výrobe papiera PETRUS v Prietrži. Na záver exkurzie si sami vyrobili vlastný papier.

 • Piataci na hodine dejepisu vytvorili nádherné rodostromy.

 • Do galérie Olympiáda SJL boli pridané fotografie.

  Vynikajúce 6. miesto získala žiačka 9. ročníka Michaela Višňovská v okresnom kole olympiády zo SJL. Gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427
  Rišňovce 427, 95121 Rišňovce

 • 0918 484 944 - riaditeľka školy

  +421 37 7828721

Fotogaléria