Navigácia

Tvoríme pri dištančnom vzdelávaní

Zošity

Zošity na školský rok 2020/2021

zoznam_zositov_2020-2021

Školská jedáleň

Ak sa žiak zo stravovania odhlási, odovzdá čip a suma 4,80 eura /zábezpeka za čip/ mu bude vrátená.
 

Biela pastelka

Realizáciou zbierky sme pomohli Únii slabozrakých 83,22 eurami. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

Budúci prváci na zápise

ANJ vo 4. ročníku

Jolly Phonics

Rozhodnutie MŠ SR 2017-5878/21469:2-10B0 - v školskom roku 2020/2021 bude v 4.A triede prebiehať experimentálne overovanie s názvom:  "Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní" v predmete ANJ.

Okresné kolo vo florbale

www.alfbook.sk

Opakovanie učiva hravo a zábavne pre žiakov, rodičov a učiteľov.

Informácie u triednych učiteľov.

Recyklohry

Pracujeme v projekte Recyklohry - zbierame použité baterky, drobné elektrozariadenia a použité tonery.

www.recyklohry.sk

 

Školské ovocie

Školské ovocie

                     Separujeme odpad! Separujeme odpad!

Každá trieda a chodba má odpadový kôš na triedenie odpadu. A triedime !

Anonymná schránka dôvery

Nenech to být - NNTB 

                                                       www.nntb.sk/s/3ec5f6f 

 

Necíti sa niekto v triede dobre alebo sa mu ubližuje? Vďaka tejto stránke môžeš bez žalovania napísať osobám na škole, ktoré mu určite pomôžu. Naviac sa nikto nedozvie, že si to napísal práve ty.

 

NNTB_-_Video.mp4

 

Letak_pre_ziakov_-_Telefon.pdf

Letak_pre_ziakov_-_Cierny.pdf

 

Pohyb pri dištančnom vzdelávaní

 

 

Pracujeme v projekte

​​​​​​ „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Rišňovce“ 

 v rámci výzvy č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Publicita_projektu.

---------------------------------------------------------------------

Darca: Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis

Grantový program - Škola 2020

Projekt: Zelená učebňa

---------------------------------------------------------------------

Škola bez nenávisti - koordinátorka projektu Mgr. Papíková

https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/25871-televizne-noviny/14-skola-bez-nenavisti 

----------------------------------------------------------------------

 

Aktuálne správičky z našej školičky

 

PREVENCIA

Navštívili nás preventistky z Okresného riaditeľstva PZ v Nitre. V triedach 2.B, 3.A a 4.A sa uskutočnili prevencie v kontexte šikany, správania, rešpektovania autorít a bezpečnosti pri prechode železničnými priecestiami.

                                                                                             

 

Žiacky motivačný systém !

Týždeň dobrých skutkovTýždeň dobrých skutkov

       

Robiť dobro je jednoduché. A šíri sa rýchlosťou blesku. Naši žiaci ukázali, že majú dobré srdiečka a zapojili sa do akcie Dobrý skutok sa počíta, ktorú organizuje vydavateľstvo LiberaTerra, pri príležitosti Giving Tuesday (celosvetového sviatku štedrosti, dávania a dobrovoľníctva). V týždni od 26. novembra do 2. decembra žiaci nosili do školy hračky, s ktorými sa už nehrávajú. Tieto hračky budú odovzdané prostredníctvom pána Mgr. Ivana Ráca, PhD. a jeho žiakov z UKF detičkám v detskom domove v Žitavciach.

Medzinárodný deň knižnícMedzinárodný deň knižníc

Športom proti drogámŠportom proti drogám

       Príprava ovocných štiav Príprava ovocných štiav

Stážisti

Našu školu navštívili stážisti pochádzajúci z Nového Zélandu, Indonézie, Saudskej Arábie a Brazílie. Žiaci mali možnosť prostredníctvom prednášok v anglickom jazyku spoznať život ľudí, kultúru, zvyky a tradicie v týchto krajinách a zároveň zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 

Deviataci navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

Utorok 24. 11. 2020

Návštevnosť našej stránky

Počet návštev: 1673677

      Vitajte na stránkach našej školy!   

           Myslím, teda som - názov  iŠkVP

Radosťou, hrou a tvorivosťou na ceste za poznaním.

Profilácia školy

Rozvoj tvorivosti, zážitkové učenie, integrácia poznatkov a pozitívna klíma. Rozvoj jazykových a prírodovedných zručností, regionálna výchova, pohyb a zdravie.

=
Úspešné začlenenie do praktického života a na trh práce.

 • Práce vytvorili - T. Upohlav, D. Fanta, O. Lovas, S. Križanová. A. Krajinčáková

 • Emka, Karolínka a Alex z 5.A - Technika

 • Po návrate žiaka do školy po viac ako troch dňoch žiak prinesie: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_.pdf

  Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2.stupňa je od 26.10.2020 do 27.11.2020.

 • Ak ide o rodiča, ktorý nebol na testovaní, nemôže vstúpiť do objektu školy. Odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

 • Oznamujeme rodičom, že od 26.10.2020 je v prevádzke školský klub aj pre žiakov 3.A triedy.

  Ranný školský klub nie je v prevádzke až do odvolania. Popoludňajší ŠKD je v prevádzke od 26.10.2020 pre žiakov 1.A, 1.B, 2.A.a 3.A tiež až do odvolania. Žiakom 4.A triedy bude polovica poplatku za mesiac október vrátená. Za mesiac november uskutočňujú platby žiaci 1.A, 1.B., 2.A. a 3.A triedy.

 • Kreativita piatakov na hodine Techniky s Mgr. Watterovou.

 • Výsadba dažďovej záhrady - deviačky s Mgr. Gubáňom a s p. Javorovou.

 • Október - mesiac motlidby ruženca všade na svete.

 • Z dôvodov mimoriadnej situácie, kedy nie je možné zorganizovať zasadnutie rady rodičov, voliť a hlasovať, ale je potrebné ďalej administrovať občianske združenie, naďalej zostáva tento školský rok predsedkyňou rady rodičov Ing. Beníková a pokladníčkou p. Halmešová. Rodičovský príspevok je na tento rok v ZŠ na jedno dieťa 10 eur a v MŠ na jedno dieťa 20 eur. Rodičovské príspevky je potrebné poslať do 20.11.2020 na číslo účtu rodičovského združenia SK1609000000005035989843, uviesť meno dieťaťa a ročník. MŠ – rodič neposiela peniaze na účet, ale odovzdá priamo v materskej škole.

 • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

  - podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

  - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

  treba predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školy alebo školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 • Od 1.10. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy /aj v triede/ povinné pre žiakov 2. stupňa. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška od 12.10.2020 v triedach povinné, mimo triedy v interiéri školy tiež povinné /žiaci musia mať ešte jedno rúško rezervné/.

 • Pokyny k platbe za ŠKD - platba 10,00 eur za mesiac - žiak navštevuje aj ranný aj popoludňajší klub. Ak žiak navštevuje len ranný školský klub poplatok je 2 eurá za mesiac. Platba je nasledovná: každý mesiac do 10. dňa v mesiaci alebo naraz za viac mesiacov, avšak len za mesiace september až december 2020.

  Číslo účtu: SK82 5600 0000 0008 5580 4004. Do správy pre prijímateľa SKD mesiac rok priezvisko a meno dieťaťa.

 • Podmienky_vstupu_do_skoly.pdf​​​​​​​​​​​​​​

 • Prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

  Semafor.pdf

 • Žiaci našej školy sa dňa 4.3.2020 zúčastnili v Nitre na obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Samuel Pavlík získal 1. miesto v poézii - 1. kategória a postúpil do okresného kola. Blahoželáme.

 • Dňa 3. 3. 2020 sa v našej škole organizoval charitatívny predaj hand made výrobkov, kníh a hračiek. Vyzbierali sme 694,97 €. Ďakujeme.
  Peniažky poputujú detičkám rovnakým dielom. Zvyšné hračky a knižky urobia radosť detičkám v Detskom domove v Seredi

 • Dňa 25. 2. 2020 sa konalo krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentoval Samuel Pavlík zo 4.A.

  Samko získal 1. miesto v II. kategórii a bude nás reprezentovať na celonárodnom kole, ktoré sa uskutoční 18. 9. 2020 v Šali. Ešte raz srdečne gratulujeme a držíme palce!

 • Do galérie Fujara boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427
  Rišňovce 427, 95121 Rišňovce
 • 0918 484 944 - riaditeľka školy

  +421 37 7828721

Fotogaléria